Regulamin organizacyjny ZORD

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 14/2022 z dn. 01.07.2022r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO (ZORD)

W KOSZALINIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 450);
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2019 poz. 1206; ze zmianami: Dz. U. 2021 poz. 1426);
 3. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1212);
 4. Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 180);
 5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. 2022 poz. 739);
 6. Uchwały nr XXXIV/483/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
  z dn. 27 maja 2014r sprawie nadania statutu Zachodniopomorskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Koszalinie,
 7. Statutu Ośrodka.

§2

Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz w Statucie stanowiącym załącznik do Uchwały XXXIV/483/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 27 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Koszalinie a także wynikające
z Uchwały nr 311/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 27 lutego 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na utworzenie
w Szczecinku Oddziału Terenowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Koszalinie.

§3

Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

 

Rozdział II

Struktura Organizacyjna.

§4

 1. Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie realizuje swoje zadania w siedzibie Ośrodka oraz w Oddziale Terenowym ZORD w Szczecinku.
 2. Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
 3. Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego wykonuje zadania przy pomocy pracowników funkcyjnych.
 4. Dyrektor nadzoruje pracę pionów organizacyjnych podległych mu zgodnie ze schematem organizacyjnym, stanowiącym załącznik  A do Regulaminu.
 5. Pracownikami funkcyjnymi są:
  • główny księgowy ZORD,
  • kierownicy pionów organizacyjnych ZORD,
  • egzaminator koordynujący i nadzorujący Ośrodka;
  • pracownicy stanowisk samodzielnych, wykonujący w imieniu Dyrektora ZORD czynności o charakterze monitorująco – kontrolnym, dotyczące całości działalności Ośrodka.

6. W skład Ośrodka wchodzą komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:

  1. Pion Organizacji Egzaminów Państwowych - POEP,
  2. Biuro Obsługi Klienta i Szkoleń – BOK-S,
  3. Pion Stacji Kontroli Pojazdów - SKP,
  4. Pion Ekonomiczno - Organizacyjny - PEO,
  5. Pion Księgowości - PK,
  6. Sekretariat Dyrektora - SD,
  7. Stanowisko d/s kadr - SK,
  8. Stanowisko Koordynatora kontroli zarządczej i wewnętrznej – KZ,
  9. Stanowisko służby BHP – BHP.
  10. Stanowisko Informatyka i Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych –  PADO,
  11. Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych – IODO,
  12. Stanowisko Pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych – ZW.
 1. Pracami wydzielonych komórek organizacyjnych (pionów i biur) kierują bezpośrednio, lub przy wsparciu zastępców, kierownicy podlegli Dyrektorowi ZORD.
 2. Pracami  stanowisk samodzielnych kierują osoby podległe bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.
 3. Pionem księgowości kieruje główny księgowy.
 4. Na czas nieobecności osób wymienionych w ust. 5 Dyrektor ZORD, na wniosek tych osób lub z własnej inicjatywy, wyznacza spośród pracowników danej komórki organizacyjnej określonego pracownika i upoważnia go w formie pisemnej do wykonywania o czynności przewidzianych dla kierownika pionu. Równoważną formą upoważnienia do wykonywania czynności przewidzianych dla kierownika pionu jest dokonanie stosownego wpisu w zakresie czynności danego pracownika.
 5. O ilości i strukturze stanowisk pracy funkcjonujących w ramach Oddziału Terenowego w Szczecinku decyduje Dyrektor ZORD.
 6. Pracownicy wykonujący pracę na stanowiskach pracy zlokalizowanych w Oddziale Terenowym w Szczecinku podlegają właściwym kierownikom komórek organizacyjnych ZORD.
 7. Zakres zadań poszczególnych pionów organizacyjnych stanowi załącznik B do niniejszego Regulaminu

Rozdział III

Zakres obowiązków i uprawnień Dyrektora Ośrodka.

§5

 1. Do zadań Dyrektora Ośrodka należy:
 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka,
 2. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
 3. organizowanie pracy Ośrodka oraz określenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników administracyjnych oraz zespołów pracowników,
 4. wydawanie aktów wewnętrznych (zarządzeń, decyzji, okólników) i poleceń regulujących i normujących zakres i tryb pracy Ośrodka,
 5. nadzorowanie działalności socjalno-bytowej dla pracowników,
 6. egzekwowanie od pracowników dyscypliny pracy,
 7. bieżące rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Ośrodka oraz przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków.
 1. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za :
 1. właściwe wykonywanie przez Ośrodek ustalonych zadań,
 2. działanie Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. zabezpieczanie majątku i mienia Ośrodka przed zniszczeniem, kradzieżą i marnotrawstwem.

§6

Dyrektor zatrudnia osoby na podstawie przepisów kodeksu pracy i umów cywilno-prawnych.

§7

Dyrektor Ośrodka zatwierdza zakres czynności dla poszczególnych pracowników i kierowników komórek organizacyjnych oraz stanowisk samodzielnych.

Rozdział IV

Udzielanie pełnomocnictw.

§8

Do udzielania pełnomocnictw mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Rozdział V

System kontroli zarządczej i wewnętrznej.

§9

 1. System kontroli zarządczej obejmuje ogół działań, mechanizmów i procedur funkcjonujących w Ośrodku, które zabezpieczają realizację naczelnych zasad celowości i racjonalności gospodarowania środkami publicznymi.
 2. Kontrola wewnętrzna stanowi jeden z elementów Systemu Kontroli Zarządczej obowiązującego w Zachodniopomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koszalinie.
 3. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także należyte wykorzystanie wyników kontroli wewnętrznej odpowiedzialny jest Dyrektor działający przy pomocy Koordynatora Kontroli Zarządczej i Wewnętrznej.
 4. Koordynację wdrażania i monitoring systemu kontroli zarządczej prowadzi Koordynator Kontroli Zarządczej i Wewnętrznej.
 5. Czynności kontrolne wykonuje Koordynator Kontroli Zarządczej i Wewnętrznej  (kontrola instytucjonalna oraz postępowania wyjaśniające), Służba BHP (kontrola instytucjonalna w zakresie przestrzegania przepisów BHP), Inspektor Ochrony Danych Osobowych (kontrola instytucjonalna w zakresie przestrzegania przepisów o chronię danych osobowych) i kierownicy komórek organizacyjnych w zakresie swoich kompetencji i pragmatyki pracy w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych (kontrola funkcjonalna) oraz inne osoby upoważnione przez Dyrektora ZORD.
 6. Do prowadzenia kontroli uprawnia imienne upoważnienie wystawione przez Dyrektora Ośrodka (w przypadku kontroli instytucjonalnej) oraz kompetencje wynikające z zakresu obowiązków pracowników (w przypadku kontroli funkcjonalnej).
 7. Kontroli wewnętrznej podlegają jednostki organizacyjne Ośrodka.

§10

1.   Kontrola wewnętrzna jest prowadzona w postaci:

 1. kontroli instytucjonalnej – wykonywanej przez wyodrębnione Stanowisko Koordynatora Kontroli Zarządczej i Wewnętrznej, Służbę BHP oraz Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. kontroli funkcjonalnej – sprawowanej przez kierowników pionów w ramach nadzoru służbowego wynikającego ze schematu organizacyjnego oraz zgodnie
  z podziałem i pragmatyką pracy.
 1. W ramach kontroli wewnętrznej prowadzone są również postępowania wyjaśniające w zakresie naruszeń zasad etyki zawodowej, porządku i dyscypliny pracy, sporów i skarg wewnętrznych oraz mobbingu.
 2. Szczegółowe metody, tryb, procedury oraz system organizacji kontroli wewnętrznej
  w ZORD Koszalin określa Regulamin Kontroli Wewnętrznej w Zachodniopomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koszalinie, wprowadzony odrębnym Zarządzeniem Dyrektora ZORD.

 

 

§11

 1. W razie ujawnienia w toku kontroli działań mających znamiona czynu zabronionego, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym Dyrektora Ośrodka (lub zastępującą go osobę) i niezwłocznie zabezpiecza dowody popełnionego czynu przed utratą lub zniszczeniem.
 2. W razie, jeśli w toku kontroli ujawniono działania mające znamiona czynu zabronionego lub inne rażące nieprawidłowości czy uchybienia, co do których istnieje podejrzenie, że mogły zostać popełnione przez Dyrektora Ośrodka, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym organ nadzoru (Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego).

§12

Czynności kontrolne nie mogą być prowadzone przez pracownika, jeżeli ich wyniki mogą dotyczyć praw lub obowiązków małżonka, krewnych, powinowatych bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli a także innych osób bliskich.

§13

Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do udzielania kontrolującemu niezbędnych wyjaśnień i pomocy oraz udostępnienia dokumentów.

§14

Wyniki kontroli stanowią podstawę podjęcia przez Dyrektora Ośrodka działań w celu zapobieżenia powstawaniu nieprawidłowości.

 

 

Wytworzył:
Grzegorz Podławiak
Udostępnił:
Kozłowski Tomasz
(2003-06-27 13:19:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozłowski Tomasz
(2022-07-05 10:40:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki