☰ Menu
Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie
Herb Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie

Poniedziałek 13.07.2020

zaawansowane

Regulamin Organizacyjny ZORD

Załącznik nr …1

do Zarządzenia nr 5/2020 z dn. 03.02.2020r.

 

Tekst ujednolicony na podstawie:

- Zarządzenia nr 11/2007 Dyrektora ZORD w Koszalinie z dnia 31.08.2007r;

- Zarządzenia nr 9/2008 Dyrektora ZORD w Koszalinie z dnia 14.07.2008r;

- Zarządzenia nr 18/2009 Dyrektora ZORD w Koszalinie z dnia 01.12.2009r;

- Zarządzenia nr 1/2011 Dyrektora ZORD w Koszalinie z dnia 28.01.2011r.;

- Zarządzenia nr 6/2012 Dyrektora ZORD w Koszalinie z dnia 30.04.2012r.;

- Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora ZORD w Koszalinie z dnia 12.03.2015r;

- Zarządzenia nr 6/2016 Dyrektora ZORD w Koszalinie z dnia 15.06.2016r;

- Zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora ZORD w Koszalinie z dnia 28.04.2017r.;

- Zarządzenia nr 12/2017 Dyrektora ZORD w Koszalinie z dnia 27.10.2017r.;

- Zarządzenia nr 5/2018 Dyrektora ZORD w Koszalinie z dnia 21.05.2018r..;

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO (ZORD)

W KOSZALINIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity:
  Dz.U. 2020 poz. 110);
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2019 poz. 1206);
 3. Uchwały nr XXXIV/483/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
  z dn. 27 maja 2014r sprawie nadania statutu Zachodniopomorskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Koszalinie,
 4. Statutu Ośrodka,
 5. Niniejszego Regulaminu.

§2

Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz w Statucie stanowiącym załącznik do Uchwały XXXIV/483/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 27 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Koszalinie a także wynikające
z Uchwały nr 311/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 27 lutego 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na utworzenie
w Szczecinku Oddziału Terenowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Koszalinie.

§3

Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Rozdział II

Struktura Organizacyjna.

§4

 1. Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie realizuje swoje zadania w siedzibie Ośrodka oraz w Oddziale Terenowym ZORD w Szczecinku.
 2. Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
 3. Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz pracowników funkcyjnych.
 4. Zastępca Dyrektora nadzoruje pracę pionów organizacyjnych podległych mu zgodnie ze schematem organizacyjnym, stanowiącym załącznik  A do Regulaminu.
 5. Pracownikami funkcyjnymi są:
  • główny księgowy ZORD,
  • kierownicy pionów organizacyjnych ZORD,
  • egzaminator koordynujący i nadzorujący Ośrodka;
  • egzaminatorzy nadzorujący w Oddziale Terenowym ZORD w Szczecinku;
  • pracownicy stanowisk samodzielnych, wykonujący w imieniu Dyrektora ZORD czynności o charakterze monitorująco – kontrolnym, dotyczące całości działalności Ośrodka.

6. W skład Ośrodka wchodzą Piony organizacyjne i samodzielne stanowiska:

 1. Organizacji Egzaminów Państwowych - POEP,
 2. Stacji Kontroli Pojazdów - SKP,
 3. Szkolenia i promocji BRD - S/BRD
 4. Ekonomiczno - Organizacyjny - PEO,
 5. Księgowości - PK,
 6. Sekretariat Dyrektora - SD,
 7. Stanowisko d/s kadr - SK,
 8. Stanowisko ds. Informatyki i ds. Pełnomocnik Administratora Danych Osobowych –  PADO,
 9. Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych – IODO,
 10. Stanowisko Koordynatora kontroli zarządczej i wewnętrznej – KZ,
 11. Stanowisko służby BHP – BHP.
 1. Pracami wydzielonych Pionów i stanowisk samodzielnych kierują osoby podległe Dyrektorowi Ośrodka lub Zastępcy Dyrektora.
 2. Pionem księgowości kieruje główny księgowy przy pomocy zastępcy.

W przypadku nieobecności głównego księgowego bądź innej przeszkody w realizacji przez niego bieżących obowiązków, zadania te wykonuje zastępca głównego księgowego.

 1.  Na czas nieobecności osób wymienionych w ust. 5 Dyrektor ZORD, na wniosek tych osób lub z własnej inicjatywy, wyznacza spośród pracowników danej komórki organizacyjnej określonego pracownika i upoważnia go w formie pisemnej do wykonywania o czynności przewidzianych dla kierownika pionu. Równoważną formą upoważnienia do wykonywania czynności przewidzianych dla kierownika pionu jest dokonanie stosownego wpisu w zakresie czynności danego pracownika.
 2. W skład Oddziału Terenowego w Szczecinku wchodzą w szczególności stanowiska pracy wykonujące zadania:
 1.  Pionu Organizacji Egzaminów Państwowych, w tym:
 • kierownik pionu;
 • stanowiska pracy egzaminatorów;
 • stanowiska pracy egzaminatorów nadzorujących;
 • stanowiska pracy Biura Obsługi Interesantów – operatorzy systemu SI WORD;
 1.  Pionu Szkoleń i Promocji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w tym:
 • kierownik pionu;
 • stanowiska pracy specjalistów ds. szkoleń;
 • stanowiska pracy specjalistów ds. BRD.
 1. Pionu Ekonomiczno – Organizacyjnego, w tym:
 • kierownik pionu;
 • zastępca kierownika pionu;
 • stanowisko pracy specjalisty ds. ekonomiczno – organizacyjnych;
 • stanowiska pracy pracowników technicznych.
 1. O ilości i strukturze stanowisk pracy funkcjonujących w ramach Oddziału Terenowego w Szczecinku decyduje Dyrektor ZORD.
 2. Pracownicy wykonujący pracę na stanowiskach pracy zlokalizowanych w Oddziale Terenowym w Szczecinku podlegają właściwym kierownikom pionów organizacyjnych ZORD.
 3. Schemat organizacyjny Ośrodka stanowi załącznik A do niniejszego Regulaminu.
 4. Zakres zadań poszczególnych pionów organizacyjnych stanowi załącznik B do niniejszego Regulaminu.

 

 

Rozdział III

Zakres obowiązków i uprawnień Dyrektora Ośrodka.

 

§5

 1. Do zadań Dyrektora Ośrodka należy:
 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka,
 2. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
 3. organizowanie pracy Ośrodka oraz określenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników administracyjnych oraz zespołów pracowników,
 4. wydawanie aktów wewnętrznych (zarządzeń, decyzji, okólników) i poleceń regulujących i normujących zakres i tryb pracy Ośrodka,
 5. nadzorowanie działalności socjalno-bytowej dla pracowników,
 6. egzekwowanie od pracowników dyscypliny pracy,
 7. bieżące rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Ośrodka oraz przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach indywidualnych w wyznaczonym czasie.
 1. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za :
 1. właściwe wykonywanie przez Ośrodek ustalonych zadań,
 2. działanie Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. zabezpieczanie majątku i mienia Ośrodka przed zniszczeniem, kradzieżą i marnotrawstwem.

§6

 1. Dyrektor zatrudnia osoby na podstawie przepisów kodeksu pracy i umów cywilno-prawnych.
 2. Dyrektor zatrudnia Zastępcę Dyrektora, któremu wyznacza zadania i kompetencje.
 3. Do ogólnego zakresu zadań Zastępcy Dyrektora należy:

3. 1 wykonywanie uprawnień i obowiązków Dyrektora ZORD w czasie nieobecności Dyrektora, w granicach i na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

3.2 organizowanie, nadzorowanie i kierowanie działalnością podległych pionów organizacyjnych.

 1. Zastępca Dyrektora ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§7

Dyrektor Ośrodka zatwierdza zakres czynności dla poszczególnych pracowników i kierowników pionów.

 

Rozdział IV

Udzielanie pełnomocnictw.

§8

Do udzielania pełnomocnictw mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Rozdział V

System kontroli wewnętrznej.

§9

 1. Kontrola wewnętrzna stanowi jeden z elementów Systemu Kontroli Zarządczej obowiązującego w Zachodniopomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koszalinie.
 2. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także należyte wykorzystanie wyników kontroli wewnętrznej odpowiedzialny jest Dyrektor.
 3. Koordynację wdrażania i monitoring systemu kontroli zarządczej prowadzi Koordynator Kontroli zarządczej, wewnętrznej i ds. projektów.
 4. Czynności kontrolne wykonują Kierownicy Pionów Organizacyjnych w zakresie swoich kompetencji i pragmatyki pracy w kierowanych przez nich Pionach Organizacyjnych (kontrola funkcjonalna) oraz Koordynator Kontroli (kontrola instytucjonalna) i inne osoby upoważnione przez Dyrektora ZORD.
 5. Do prowadzenia kontroli uprawnia imienne upoważnienie wystawione przez Dyrektora Ośrodka oraz kompetencje wynikające z zakresu obowiązków pracowników.
 6. Kontroli wewnętrznej podlegają jednostki organizacyjne Ośrodka.

§10

1.   Kontrola wewnętrzna jest prowadzona w postaci:

 1. kontroli instytucjonalnej – wykonywanej przez wyodrębnione Stanowisko Koordynatora Kontroli Zarządczej i Wewnętrznej;
 2. kontroli funkcjonalnej – sprawowanej przez kierowników pionów w ramach nadzoru służbowego wynikającego ze schematu organizacyjnego oraz zgodnie
  z podziałem i pragmatyką pracy.

2. Szczegółowe metody, tryb, procedury oraz system organizacji kontroli wewnętrznej
w ZORD Koszalin określa Regulamin Kontroli Wewnętrznej w Zachodniopomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koszalinie, wprowadzony odrębnym Zarządzeniem Dyrektora ZORD.

 

§11

W razie ujawnienia w toku kontroli działań mających znamiona czynu zabronionego, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym Dyrektora Ośrodka lub Zastępcę Dyrektora i niezwłocznie zabezpiecza dowody popełnionego czynu przed utratą lub zniszczeniem.

§12

Czynności kontrolne nie mogą być prowadzone przez pracownika, jeżeli ich wyniki mogą dotyczyć praw lub obowiązków małżonka, krewnych, powinowatych bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli a także innych osób bliskich.

§13

Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do udzielania kontrolującemu niezbędnych wyjaśnień i pomocy oraz udostępnienia dokumentów.

§14

Wyniki kontroli stanowią podstawę podjęcia przez Dyrektora Ośrodka działań w celu zapobieżenia powstawaniu nieprawidłowości.


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X