☰ Menu
Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie
Herb Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie

Poniedziałek 13.07.2020

zaawansowane

Załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego ZORD

Załącznik B do Zarządzenia nr 5/2020

A. Zadania pionów organizacyjnych ZORD

 

I. Pion Organizacji Egzaminów Państwowych

 1. Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dbanie o właściwy obieg i zabezpieczenie dokumentów związanych z uzyskiwaniem uprawnień do kierowania pojazdami.
 3. Przygotowywanie do przesyłania do właściwych instytucji dokumentów związanych
  z uzyskiwaniem uprawnień do kierowania pojazdami.
 4. Sporządzanie wieloaspektowej analizy wyników egzaminów i przedkładanie wniosków Dyrektorowi.
 5. Współpraca z instytucjami biorącymi udział w procesie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.
 6. Współpraca z pozostałymi Pionami ZORD w celu właściwego zabezpieczenia zadań własnych.
 7. Uczestniczenie, wraz z Głównym Księgowym w przygotowaniu planu finansowego na następny rok.
 8. Prowadzenie pomocniczej księgi inwentarzowej pionu.

 

II. Pion Stacji Kontroli Pojazdów

 1. Wykonywanie badań technicznych pojazdów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Wykonywanie badań technicznych samochodów na zlecenie klienta w zakresie sprawdzenia ich stanu technicznego w okresie między ustawowymi terminami badań technicznych.
 3. Świadczenie usług w zakresie regulacji i diagnostyki pojazdów,
 4. Sprzedaż i wymiana opon.
 5. Wspólnie z Pionem Szkoleń i Promocji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizacja kursów dla kandydatów na diagnostów, diagnostów oraz z techniki motoryzacyjnej.
 6. Doradztwo techniczne w zakresie techniki samochodowej.
 7. Prowadzenie gospodarki materiałowej oraz odpadów w zakresie prowadzonych usług.
 8. Sprawowanie nadzoru nad mieniem SKP, jego stanem i zabezpieczeniem oraz przeprowadzanie przeglądów okresowych obiektów, instalacji i środków pracy.
 9. Przygotowanie i realizowanie zamówień zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz ustalanie właściwych procedur i trybów postępowania.
 10. Przygotowywanie umów z kontrahentami w zakresie dostaw materiałów potrzebnych do świadczenia usług dodatkowych oraz kontrola ich realizacji.
 11. Koordynowanie i nadzorowanie inwestycji oraz remontów obiektów przeprowadzanych w SKP-ZORD w zakresie urządzeń diagnostycznych i wyposażenia.
 12. Podejmowanie działań zmierzających do poszerzenia zakresu świadczonych przez stację usług i pozyskiwania dodatkowych dochodów.
 13. Dokonywanie przeglądów technicznych pojazdów egzaminacyjnych (we współpracy z PEO).
 14. Podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego szczególnie
  w zakresie propagowania sprawności technicznej pojazdów.
 15. Współuczestniczenie w przygotowaniu planu finansowego.
 16. Przechowywanie, zabezpieczanie i nadzór nad archiwizacją dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych SKP oraz innych dokumentów rejestrujących działalność stacji.
 17. Dbanie o dobry wizerunek, promocję i politykę reklamową SKP.
 18. Uczestniczenie, wraz z Głównym Księgowym w przygotowaniu planu finansowego na następny rok.
 19. Prowadzenie pomocniczej księgi inwentarzowej pionu.

 

III. Pion Szkoleń i Promocji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 1. Planowanie, organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie kursów oraz szkoleń określonych przepisami prawa, w zakresie:
 1. warsztatów doskonalenia zawodowego egzaminatorów;
 2. kursów dla kandydatów na egzaminatorów;
 3. szkolenia dla osób wykonujących czynności związane z kierowaniem ruchem drogowym;
 4. kursów doskonalących – dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;
 5. kursów dokształcających – w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 6. kursów reedukacyjnych – w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 7. kursów reedukacyjnych – w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;
 8. pozostałych kursów – w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, kwalifikacji kierowców i polityki transportowej – niezastrzeżonych dla innych podmiotów.
 1. Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych szkoleń i kursów.
 2. Organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową.
 3. Inna działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego.
 4. Obsługa infrastruktury Miasteczka Ruchu Drogowego w zakresie organizacji imprez BRD.
 5. Inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie działań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 6. Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych działań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 7. Podejmowanie działań promocyjnych prezentujących ZORD jako instytucję dbającą o bezpieczeństwo ruchu drogowego i działającą w ramach struktury Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 8. Współpraca z pozostałymi pionami i stanowiskami samodzielnymi w celu dbania o jak najlepszy wizerunek ZORD na zewnątrz.
 9. W uzgodnieniu z Dyrektorem ZORD współpraca z mediami.
 10. Przygotowanie sprawozdawczości ze swojej działalności.
 11. Przygotowanie informacji do umieszczenia na stronie internetowej ZORD i BIP we współpracy z pozostałymi pionami i stanowiskami samodzielnymi.
 12. Uczestniczenie, wraz z Głównym Księgowym w przygotowaniu planu finansowego na następny rok.
 13. Prowadzenie pomocniczej księgi inwentarzowej pionu.

 

 

 

 

 

 

IV. Pion Ekonomiczno Organizacyjny

Prowadzenie całokształtu spraw administracyjno - gospodarczych i organizacyjnych ZORD, w tym w szczególności:

 1. Odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie majątku ZORD przed kradzieżą
   i włamaniem.
 2. Wnioskowanie i zgłaszanie do likwidacji majątku nietrwałego ZORD.
 3. Prowadzenie ewidencji majątku trwałego według miejsca użytkowania.
 4. Prowadzenie księgi inwentarzowej majątku ruchomego w ZORD Koszalin.
 5. Sprawowanie nadzoru nad mieniem ZORD i egzekwowaniem wspólnie z głównym księgowym odpowiedzialności materialnej i służbowej pracowników ZORD.
 6. Odpowiedzialność za właściwy stan i przeglądy okresowe budynków, budowli, urządzeń technicznych, ich konserwację, stan higieniczno-sanitarny, ład i porządek
  w obiektach ZORD i na terenach przyległych.
 7. Prowadzenie książki obiektu budowlanego.
 8. Prowadzenie i przygotowywanie inwestycji, remontów, modernizacji.
 9. Przygotowywanie projektów umów w zakresie usług, dostaw i robót budowlanych. Kontrolowanie właściwej realizacji umów, ich rozliczeń oraz płatności.
 10. Opisywanie faktur pod względem merytorycznym.
 11. Odpowiedzialność za ubezpieczenie mienia ZORD oraz prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami majątkowych i komunikacyjnymi.
 12. Nadzorowanie gospodarki pojazdami służbowymi ZORD:
 1. prowadzenie ewidencji pojazdów,
 2. zlecanie wykonania przeglądów technicznych pojazdów (we współpracy z O/SKP),
 3. rejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdów,
 4. zgłaszanie szkód komunikacyjnych i odpowiedzialność za ich sprawną i terminową likwidację,
 5. zabezpieczanie i koordynowanie przeglądy pojazdów,
 6. zabezpieczanie i koordynowanie zaopatrzenie w części zamienne , eksploatacyjne
  i paliwo,
 7. rozliczanie zużycie paliwa w pojazdach,
 8. odpowiedzialność za utrzymanie czystości i estetyki w pojazdach egzaminacyjnych.
 1. Odpowiedzialność za zaopatrzenie w materiały biurowe, środki trwałe, wyposażenie, zamawianie pieczątek, kluczy do pomieszczeń i ich właściwe zabezpieczenie.
 2. Nadzorowanie i koordynowanie zapotrzebowania w odzież roboczą i ochronną dla pracowników (w tym naliczanie stosownych ekwiwalentów).
 3. Przygotowanie i prowadzenie korespondencji i sprawozdawczości w zakresie pionu.
 4. Uczestniczenie, wraz z Głównym Księgowym w przygotowaniu planu finansowego na następny rok.
 5. Czuwanie nad celowym wydatkowaniem środków finansowych po wcześniejszym ich rozplanowaniu z Dyrektorem i Głównym Księgowym.
 6. W oparciu o zatwierdzony plan finansowy przygotowanie i realizacja planu zamówień publicznych.
 7. Przygotowanie, prowadzenie, dokumentowanie i archiwizowanie całokształtu spraw związanych z wydatkowaniem środków finansowych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
 8. Opracowanie wraz z Głównym Księgowym prowizorium a następnie planu wydatków Z.F.Ś.S. ZORD na każdy rok.
 9. Nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie wykonania funduszu świadczeń socjalnych ZORD. Przygotowanie decyzji i prowadzenie całokształtu spraw związanych z wydatkowaniem środków Z.F.S.S. ZORD.
 10. Przygotowanie projektów zmian, aktualizowanie obowiązujących w ZORD regulaminów, instrukcji itp.
 11. Odpowiedzialność za aktualizację wewnętrznych aktów prawnych ZORD.
 12. Kontrolowanie dyscypliny pracy (listy obecności, ewidencja wyjść w godzinach pracy) i ewidencji czasu pracy.
 13. Nadzór nad przestrzeganiem prawa zamówień publicznych.
 14. Prowadzenie pomocniczej księgi inwentarzowej pionu.

 

V. Pion Księgowości

 1. Kierowanie, kontrola, nadzór nad całokształtem spraw w zakresie gospodarki finansowej oraz prowadzenie procesu planowania i analizy ekonomicznej, w tym:
 1. terminowe, rzetelne, bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 2. sporządzanie rocznego planu finansowego i jego korekt;
 3. nadzór nad zgodnością wydatków z planem finansowym;
 4. organizacja obiegu i kontroli dokumentów finansowych, rzetelna rejestracja zjawisk gospodarczych;
 5. kontrola dokumentacji płacowej;
 6. nadzór nad przestrzeganiem przepisów finansowych i podatkowych.
 1. Terminowe i rzetelne prowadzenie  sprawozdawczości finansowej, w tym:
 1. sporządzanie terminowej, rzetelnej i zgodnej z przepisami sprawozdawczości finansowej oraz statystycznej;
 2. sporządzanie rzetelnego, zgodnego z przepisami o rachunkowości rocznego sprawozdania finansowego;
 3. wykonywanie i nadzorowanie dokonywanych rozliczeń finansowych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 4. terminowe i rzetelne dokonywanie naliczeń, rozliczeń z tytułu podatków dochodowych i podatku od towarów i usług;
 5. rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych;
 1. Prowadzenie gospodarki gotówkowej (kasowej) Ośrodka, w tym należyta ochrona wartości pieniężnych.
 2. Prowadzenie likwidatury dokumentów finansowych.
 3. Terminowe i rzetelne dokonywanie rozliczeń majątku trwałego i wyposażenia ośrodka.
 4. Przestrzeganie i nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.
 5. Nadzór, poprzez Głównego Księgowego, nad prowadzeniem spraw związanych
  z ewidencją majątku ZORD.
 6. Prowadzenie pomocniczej księgi inwentarzowej pionu.

 

B. Zadania stanowisk samodzielnych ZORD

 

I. Sekretariat Dyrektora

 1. Obsługa sekretariatu Dyrektora ZORD.
 2. Kierowanie klientów do właściwych pionów organizacyjnych.
 3. Prowadzenie i zabezpieczenie zakładowej składnicy akt ZORD.

 

 

 

II. Stanowisko d/s kadr

 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników ZORD w Koszalinie.
 2. Wydawanie kart urlopowych i zaświadczeń o zatrudnieniu.
 3. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem opinii, kart obiegowych i świadectw pracy.
 4. Sporządzanie sprawozdań ze stanu zatrudnienia w okresie miesięcznym i rocznym dla GUS.
 5. Prowadzenie rejestrów:
 1. zatrudnionych pracowników;
 2. udzielonych kar dyscyplinarnych;
 3. pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich;
 4. ewidencję przyznanych rent i emerytur przez ZUS;
 5. rocznych kart ewidencji obecności w pracy dla wszystkich pracowników;
 6. rejestr pracowników zwolnionych;
 7. archiwalny skorowidz alfabetyczny pracowników;
 8. pracowników w/g zajmowanych stanowisk i zaszeregowań;
 9. ewidencję ilościową i przedmiotową pracowników, emerytów oraz rencistów korzystających z ZFŚS.
 1. Współpraca ze służbą zdrowia i ze służbą BHP w celu zapewnienia pracownikom właściwej opieki zdrowotnej i warunków pracy.
 2. Przygotowanie dla Dyrektora dokumentów pracowniczych, dotyczących przyjmowania, zwalniania i wszelkich zmian w stosunku pracy.
 3. Przygotowanie i prowadzenie planu urlopów.
 4. Przygotowanie w uzgodnieniu z Dyrektorem zakresów czynności poszczególnych pracowników.
 5. Odpowiedzialność za aktualizację wewnętrznych aktów prawnych ZORD w zakresie związanym ze sprawami kadrowymi.
 6. Przygotowanie materiałów do sprawozdań z zakresu spraw osobowych.
 7. Udzielanie instruktażu właściwym kierownikom pionów w zakresie spraw pracowniczych.
 8. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami osobowymi.

 

III. Stanowisko d/s informatyki i Pełnomocnik Administratora Danych Osobowych

I. W zakresie informatyki:

 1. Dbanie o właściwe działanie wszystkich systemów informatycznych w ZORD.
 2. Dbanie o właściwe działanie systemów rejestrujących przebieg egzaminów państwowych na prawo jazdy.
 3. W uzgodnieniu z Dyrektorem zabezpieczanie dostępu i jego zakresu do systemów informatycznych dla poszczególnych pracowników.
 4. Dbanie o ochronę antywirusową i sporządzanie kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się w systemach informatycznych ZORD.
 5. Zabezpieczanie systemów przed ingerencją osób nieuprawnionych do korzystania
   z nich.
 6. Aktualizowanie systemów informatycznych do rejestracji kandydatów na kierowców i przeprowadzania egzaminów zgodnie z zaleceniami ministra właściwego ds. transportu.
 7. Aktualizowanie informacji zawartych w BIP i na stronie internetowej ZORD.

II. W zakresie ochrony danych osobowych – wykonywanie w imieniu Dyrektora ZORD zadań administratora danych, zgodnie z zapisami art. 24 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

 1. Wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 2. Dokonywanie przeglądów i aktualizacji dotyczących środków technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 3. Opracowanie i wdrażanie procedur wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 

IV. Stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych

 1. Informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
 2. Monitorowanie przestrzegania w/w rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz wewnętrznych procedur ZORD w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym:

a) podział obowiązków,

b) działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

 c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania.

3. Współpraca z organem nadzorczym.

4. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem.

 

V.  Stanowisko koordynatora kontroli zarządczej i wewnętrznej

 1. Opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów kontroli zarządczej w ZORD Koszalin;
 2. Ogólny nadzór nad skutecznością działania systemu kontroli zarządczej w ZORD Koszalin i wykorzystywania sygnałów pochodzących z prowadzonych działań kontrolnych;
 3. Koordynacja, pod nadzorem dyrektora ZORD, procesu przeprowadzania kontroli zarządczej zgodnie z Instrukcją Kontroli Zarządczej ZORD Koszalin:
 1. koordynacja procesu samooceny kontroli zarządczej;
 2. koordynowanie procesów identyfikacji i oceny ryzyka;
 3. zapewnienie kompletnej informacji na temat poszczególnych ryzyk i mechanizmów kontroli w oparciu o współpracę z kierownikami pionów i stanowiskami samodzielnymi;
 4. weryfikacja danych na temat ryzyk i mechanizmów kontroli przekazywanych przez kierowników pionów i stanowiska samodzielne;
 5. koordynowanie i nadzorowanie raportowania:

-  opracowanie standardu dokumentacji kontroli zarządczej;

-  zapewnienie spójności informacji w ramach systemu kontroli zarządczej;

-  zbieranie i agregacja informacji na potrzeby Dyrektora ZORD;

 1. koordynowanie i nadzorowanie opracowania i wdrażania planów reakcji na ryzyko;
 2. utrzymanie baz danych o ryzyku i mechanizmach kontroli, w szczególności Rejestru Ryzyk;
 3. tworzenie i aktualizacja metodyki oceny ryzyka i mechanizmów kontroli, jak również związanych z nią wzorów dokumentów.
 1. Analizowanie informacji zarządczych, o występujących zagrożeniach w osiągnięciu celów lub zadań i inicjowanie działań: korekcyjnych, korygujących, naprawczych bądź wspomagających.
 2. Przeprowadzanie okresowych analiz skuteczności sprawowania kontroli zarządczej
  w ZORD;
 3. Współpraca z organami kontroli zewnętrznej w trakcie prowadzenia przez te organy kontroli w ZORD;
 4. Ocena funkcjonującego systemu kontroli zarządczej w zakresie:
 1. zgodności działalności z przepisami prawa, umowami oraz procedurami, wewnętrznymi, skuteczności i efektywność działania,
 2. wiarygodności i rzetelności sprawozdawczości i informacji, ochrony zasobów,
 3. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 4. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 5. zarządzania ryzykiem.
 1. Przeprowadzanie wewnętrznej kontroli instytucjonalnej (stanowiącej element Systemu Kontroli Zarządczej w ZORD) zgodnie z przyjętym Regulaminem Kontroli Wewnętrznej w ZORD Koszalin, w tym:
 1. przeprowadzanie kontroli działalności komórek organizacyjnych ZORD zgodnie z Regulaminem Kontroli Wewnętrznej;
 2. przeprowadzanie kontroli doraźnych na zlecenie Dyrektora ZORD;
 3. współpraca z organami kontroli zewnętrznej w zakresie przez nie wyznaczonym - wynikającym z tematyki kontroli,
 4. badanie zgodności kontrolowanego postępowania z obowiązującymi przepisami prawa;
 5. badanie efektywności działania i realizacji zadań wynikających z planu pracy, ustalanie przyczyn i skutków nieprawidłowości, ustalanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie;
 6. wskazywanie sposobów i środków umożliwiających likwidację stwierdzonych nieprawidłowości;
 7. zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności ZORD;
 8. sporządzanie pisemnych protokołów z przeprowadzonych kontroli ze stosownymi wnioskami pokontrolnymi i zaleceniami usunięcia stwierdzonych kontrolą nieprawidłowości jak również sprawdzania wykonania wniosków
  i zaleceń pokontrolnych;
 9. udzielanie w toku kontroli instruktażu osobom zainteresowanym o sposobach usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości;
 10. bieżąca analiza wchodzących w życie aktów prawnych i stosowanie nowych przepisów, rozwiązań w zakresie zadań kontroli wewnętrznej.

 

VI. Stanowisko służby BHP

I. W zakresie BHP:

 1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp.
 2. Przeprowadzanie szkolenia bhp dla nowozatrudnionych pracowników - szkolenie wstępne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Kontrolowanie ważności szkoleń bhp u wszystkich pracowników oraz zgłaszanie zbliżających się terminów ich utraty ważności.
 4. Bieżące informowanie Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia.
 5. Przeprowadzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa budynków i terenu.
 6. Udział w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju ZORD.
 7. Zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do planów modernizacji i rozwoju.
 8. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowobudowanych lub przebudowanych  obiektów, w których przewiduje się pomieszczenia pracy.
 9. Przedstawianie Dyrektorowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowisku pracy.
 10. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.
 11. Zawieszanie w widocznym miejscu różnych instrukcji bhp oraz kontrola ich stanu jakości.
 12. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
  w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także zachorowań na choroby zawodowe.
 13. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o te choroby.
 14. Rejestrowanie i archiwizowanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 15. Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 16. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywana pracą.
 17. Kontrolowanie dat ważności i terminów przydatności gaśnic przeciwpożarowych znajdujących się na terenie ZORD.

 

II. W zakresie PPOŻ:

 1. Prowadzenie i przegląd okresowy podległych obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 2. Dokonywanie okresowej aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 3. Prowadzenie szkoleń ppoż. nowoprzyjętych pracowników.
 4. Udział w opracowywaniu wytycznych, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych
  w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 5. Inicjowanie i udział we wdrażaniu przepisów ogólnokrajowych i unijnych na terenie zakładu.
 6. Przedstawianie wniosków i projektów zarządzeń wewnętrznych mających na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej w zakładzie.
 7. Nadzór nad przebiegiem konserwacji i kontroli urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego.
 8. Nadzór nad właściwym rozmieszczeniem i utrzymaniem oznakowania ewakuacyjnego, oznakowania sprzętu przeciwpożarowego i innych znaków ostrzegawczych w obiektach i na podległym terenie.
 9. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej.
 10. Planowanie potrzeb w zakresie remontów, inwestycji i bieżących zakupów dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 11. Stały nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym w zakładzie.
 12. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
 13. Sporządzanie okresowych informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej
  w zakładzie.

 

 

 

Wytworzył:
Wojciech Daszyński
Udostępnił:
Tomasz Kozłowski
(2003-06-28 09:59:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Kozłowski
(2020-02-06 10:36:42)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X